Podmienky používania stránky

Všeobecné obchodné podmienky používania webovej stránky

 

Článok I
Všeobecné ustanovenia

PhDr. Ernest Rakonczay, IČO 46519076, Obvodný úrad Banská Bystrica, Číslo živnostenského registra: 620-33368 (ďalej len „Prevádzkovateľ"), je prevádzkovateľom internetovej stránky www.investin.sk a poskytovateľom ďalších služieb na stránke www.investin.sk, resp. na iných webových stránkach, (ďalej len „Webové stránky") a ako jediný je oprávnený k poskytovaniu a predaju služieb prostredníctvom uvedených Webových stránok.

Prevádzkovateľ vydáva tieto Všeobecné obchodné podmienky používania stránky www.investin.sk (ďalej len „VOP"), ktoré upravujú niektoré práva a povinnosti Prevádzkovateľa a tretích osôb pri poskytovaní a využívaní služieb na stránkach www.investin.sk. VOP sú taktiež neoddeliteľnou súčasťou zmluvy uzavretej medzi Prevádzkovateľom a Klientom a sú zverejnené a dostupné v elektronickej forme na webovej stránke http://investin.sk.

VOP sú záväzné pre všetkých používateľov služieb Prevádzkovateľa a vychádzajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov platných v Slovenskej republike.

Všetky právne vzťahy, ktoré nie sú riešené vo VOP, objednávke alebo zmluve medzi Dodávateľom a Klientom sa riadia príslušnými ustanoveniami zákonov Slovenskej republiky.

Článok II
Výklad pojmov

Interpretácia pojmov používaných pre účely VOP a pre  vznik, zmenu a zánik právneho vzťahu  medzi Prevádzkovateľom a Klientom:

Inzerát je ponuka alebo dopyt Klienta v jednotlivých kategóriách, texty, loga a informácie zadané Klientom a zverejnené na Webových stránkach Prevádzkovateľa.

Služby sú služby poskytované Prevádzkovateľom na Webových stránkach.

Návštevník Webovej stránky je fyzická osoba alebo právnická osoba využívajúca informácie na Webovej stránke.

Klient je fyzická alebo právnická osoba objednávajúca si Služby a zadávajúca ponuky alebo dopyty.

Písomná objednávka je objednávka Služieb zadaná Klientom a akceptovaná Prevádzkovateľom. Písomná objednávka môže byť zadaná ako vyplnená a písomne poslaná objednávka na adresu Prevádzkovateľa, prípadne emailovú adresu Prevádzkovateľa alebo telefonická objednávka dodatočne potvrdená písomnou objednávkou. Písomná objednávka sa zadáva len pre platené služby.

Zmluva je zmluva uzavretá medzi Prevádzkovateľom a Klientom, na základe ktorej Prevádzkovateľ poskytuje Klientovi platené Služby. Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy, ak Zmluva neurčuje niečo iné, sú VOP, Cenník a Objednávka. Zmluva  sa uzatvára ústnou formou alebo v písomnej forme, ak aspoň jedna zo zmluvných strán prejaví svoju vôľu zmluvu uzavrieť v písomnej forme pred vznikom zmluvného vzťahu.

Platnosť a účinnosť zmluvy začína v deň potvrdenia objednávky Prevádzkovateľom resp. dňom podpisu Zmluvy, ak sa zmluva uzatvára v písomnej forme. Zmluvnými stranami sú Prevádzkovateľ a Klient.

Cenník je cenník poskytovaných Služieb Prevádzkovateľom. Cenník tvorí neoddeliteľnú časť VOP a zmluvy, ak v zmluve nie je dohodnuté inak.

Článok III
Objednanie Služieb

Prevádzkovateľ poskytuje a zabezpečuje pre Klientov najmä nasledovné Služby:

-zverejňovanie Ponúk Klienta na Webových stránkach,

- zverejnenie loga Klienta na Webových stránkach,

- zverejnenie dohodnutých informácií o Klientovi a kontaktov na Klienta,

- zverejňovanie reklamy a reklamných služieb na Webových stránkach.

Pre využívanie akýchkoľvek Služieb, okrem bezplatnej registrácie a bezplatného zverejnenia inzerátov, ponúk a zverejnenia krátkeho popisu (max 500 slov) firmy, na Webových stránkach Klientom sa vyžaduje Zmluva medzi Prevádzkovateľom a Klientom.

Platené služby Prevádzkovateľa sa objednávajú na základe písomnej Objednávky so všetkými požadovanými náležitosťami. Objednávka musí obsahovať minimálne tieto údaje o Klientovi:

- obchodné meno, u právnických osôb aj právnu formu,

- poštovú adresu sídla,

- fakturačnú adresu,

- IČO,

- DIČ alebo IČ DPH, ak je Klient platcom DPH,

- druh objednanej Služby a obdobie, na ktoré si Klient objednáva Služby,

- deň, od ktorého má byť Služba sprístupnená,

- kontaktné údaje,

- meno a priezvisko kontaktnej osoby.

Objednávka je platná až po jej akceptácii Prevádzkovateľom. Prevádzkovateľ je pred akceptáciou Objednávky oprávnený si overiť u Klienta údaje uvedené na Objednávke.

Klient zadaním Objednávky Prevádzkovateľovi súhlasí s prípadným zverejnením svojich osobných údajov Prevádzkovateľom v prípade, ak si toto vyžaduje charakter Služby, ktorú si Klient u Prevádzkovateľa objednal.

 

Článok IV
Trvanie Zmluvy,  zmena  a zánik zmluvného vzťahu

Zmluvný vzťah sa uzatvára na dobu určitú v trvaní objednanej služby podľa cenníka, s účinnosťou odo dňa potvrdenia objednávky Prevádzkovateľom alebo odo dňa podpisu zmluvy, ak sa zmluva uzatvára v písomnej forme.

Ak v Zmluve nie je uvedené inak, Zmluvu je možné pred uplynutím doby jej platnosti ukončiť:

- písomnou dohodou Zmluvných strán,

- písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zo Zmluvných strán aj bez uvedenia dôvodu s mesačnou výpovednou dobou, ktorá začína plynúť od prvého dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca po doručení písomnej výpovede,

- odstúpením od Zmluvy ktoroukoľvek zo Zmluvných strán, z dôvodu porušenia povinností druhou Zmluvnou stranou podľa Zmluvy podstatným spôsobom,

- pred poskytnutím  objednanej služby môže byť zmluva ukončená na základe písomného oznámenia Klienta, ktoré musí byť doručené prevádzkovateľovi.

Písomná výpoveď, resp. písomné oznámenie o odstúpení od Zmluvy musí byť doručené druhej Zmluvnej strane na jej adresu uvedenú v Zmluve.

Ak k ukončeniu zmluvného vzťahu dôjde dohodou zmluvných strán alebo výpoveďou zo strany Klienta,  Klientovi vznikne nárok na vrátenie pomernej časti dohodnutej ceny, a to vo výške rozdielu medzi cenou za objednanú Službu a cenou Služby určenou ako súčin doby reálneho poskytovania Služieb a jednotkovej ceny Služby podľa Cenníka.

Ak  sa zmluva uzatvára na dobu presahujúcu jeden mesiac, a doba využitia dohodnutej Služby presiahne 1/3 dohodnutej doby služby, Klientovi nevznikne nárok na vrátenie pomernej časti dohodnutej ceny za Služby, s výnimkou prípadu, ak zmluva zanikla výpoveďou zo strany Prevádzkovateľa.

Ak Klient z akéhokoľvek dôvodu zruší už zverejnenú Ponuku, Prevádzkovateľ je oprávnený takúto Ponuku ďalej nezverejňovať; v takomto prípade klientovi nevznikne nárok na vrátenie pomernej časti dohodnutej ceny.

Ak zmluva zanikne odstúpením Prevádzkovateľa od Zmluvy z dôvodu porušenia povinností Klienta, Klientovi nevznikne nárok na vrátenie dohodnutej ceny.

Prevádzkovateľ vracia Klientom peňažné čiastky iba v prípade, ak sú v jednotlivom prípade vyššie ako 0,50 EUR.

Zmena objednávky je možná na základe vzájomnej dohody a je považovaná za zmenu zmluvných podmienok vyžadujúcou súhlas oboch strán.

Článok V
Práva a povinnosti Zmluvných strán

Prevádzkovateľ sa zaväzuje poskytovať Služby v deklarovanej a dohodnutej kvalite.

Za obsahovú stránku Ponúk a/alebo iných oznámení, uverejnených na Webových stránkach, je v plnom rozsahu zodpovedný Klient. Prevádzkovateľ odmietne uverejniť na webovej stránke www.investin.sk text alebo logo, ktoré sú akýmkoľvek spôsobom v rozpore s platnými právnymi predpismi, Zmluvou, týmito VOP alebo dobrými mravmi. Prevádzkovateľ je oprávnený upozorniť Klienta na túto skutočnosť, prípadne taký text respektíve oznámenie alebo logo odmietnuť uverejniť.

Ak Inzerát a/alebo ponuka alebo oznámenie Klienta obsahuje akékoľvek grafické znázornenie, logo, alebo iný výsledok duševnej tvorivej činnosti, za vysporiadanie vzťahov s autorom takého diela zodpovedá v plnom rozsahu výlučne Klient, ktorý také dielo na Webové stránky dal umiestniť. Klient Webovej stránky súhlasí s tým, že ak budú voči Prevádzkovateľovi z dôvodu porušenia akýchkoľvek práv tretích osôb uvedených v tomto odseku vznesené akékoľvek nároky, zaväzuje sa Klient tieto nároky uspokojiť a Prevádzkovateľa v plnom rozsahu odškodniť.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo meniť rozsah a/alebo špecifikáciu Služieb podľa vlastného uváženia.

Prevádzkovateľ je oprávnený okamžite pozastaviť poskytovanie Služieb Klientovi, ak Klient závažným spôsobom porušuje Zmluvu a/alebo VOP.

Článok VI
Cena Služieb a platobné podmienky

Registráciu klienta - užívateľa na webovej stránke vykoná prevádzkovateľ na základe žiadosti klienta. Platené inzeráty sú zverejnené po dobu, ktorá je zverejnená pri cenách jednotlivých cenových balíkov. Služby, ako umiestnenie reklamy na stránke, zvýhodnenie inzerátu a podobne sú spoplatnené.

Sadzba ceny za objednané Služby je kalkulovaná podľa Cenníka platného v deň objednania Služieb. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmien v Cenníku. Platnosť nového Cenníka začína dňom jeho zverejnenia na webovej stránke www.investin.sk

Ceny uvedené v Cenníku sú uvedené, ako konečné. Prevádzkovateľ nie je platcom DPH.

Prevádzkovateľ je oprávnený žiadať zálohu alebo platbu vopred na základe vystavenej faktúry s dátumom splatnosti najneskôr v deň, ktorý je označený ako začiatok poskytovania Služieb.

Klient je povinný uhradiť cenu za služby Prevádzkovateľovi bezhotovostným prevodom na jeho bankový účet uvedený v Zmluve alebo na faktúre riadne a včas. Doba splatnosti faktúr je 14 dní odo dňa vystavenia faktúry.

V prípade ak sa Klient dostane do omeškania s úhradou fakturovanej čiastky, je Prevádzkovateľ oprávnený účtovať Klientovi úrok z omeškania až do výšky 0,1 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

V prípade omeškania úhrady fakturovanej čiastky je Prevádzkovateľ oprávnený dočasne, až do zaplatenia fakturovanej čiastky, pozastaviť ďalšie poskytovanie Služieb a nie je povinný poskytnúť Klientovi žiadnu náhradu za ním objednané Služby, ktoré nemohol počas tohto pozastavenia využívať. Nárok Prevádzkovateľa na náhradu škody nie je dotknutý.

Klient sa zaväzuje uhradiť Prevádzkovateľovi za objednané a/alebo poskytnuté Služby cenu uvedenú v Zmluve a/alebo Objednávke a/alebo Cenníku.

V prípade, že fakturovaná čiastka nebude uhradená, Prevádzkovateľ má právo odmietnuť Klientovi objednané Služby sprístupniť.

Námietky voči vystaveným faktúram, ktoré by mali za následok obmedzenie práva na vznik pohľadávky Prevádzkovateľa voči Klientovi, je povinný Klient uplatniť písomne u Prevádzkovateľa a to do 7 dní odo dňa, keď mu bola faktúra doručená.

Článok VII
Podmienky zverejnenia Ponuky
a údajov o Klientovi

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo upraviť Ponuku zadanú Klientom tak, aby bola informácia optimalizovaná pre Webovú stránku.

Prevádzkovateľ si zároveň vyhradzuje právo nezverejniť:

informácie, ktoré sú v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky, etickými normami a dobrými mravmi,

neúplné, zavádzajúce alebo nepravdivé údaje,

informácie, ktoré majú charakter reklamy alebo propagácie v textoch, ktoré nie sú súčasťou objednanej reklamy na stránke,

informácie, poškodzujúce dobré meno Prevádzkovateľa alebo iných fyzických a právnických osôb,

Ponuky porušujúce dobré mravy,

duplicitné Ponuky zadané jedným Klientom.

Prevádzkovateľ negarantuje bezplatnú registráciu a bezplatné zverejnenie Ponuky užívateľov. Akékoľvek bezplatné služby sú poskytované tak, ako sú bez záruky.

Článok VIII
Služby pre Návštevníkov Webovej stránky

Prevádzkovateľ poskytuje služby Návštevníkom Webovej stránky tak, že im umožní prezerať a vyhľadávať Ponuky Klientov a kontaktov na Klientov podľa vybraných kritérií bezplatne.

Prevádzkovateľ nepreberá žiadnu zodpovednosť za aktuálnosť, presnosť a pravdivosť údajov poskytnutých Klientom na Webových stránkach, ani za akékoľvek dôsledky vyplývajúce z používania Webových stránok. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek nepresnosti alebo opomenutia na Webových stránkach. Dôsledky rozhodnutí na základe informácií obsiahnutých na Webových stránkach sú výhradnou zodpovednosťou Návštevníkov Webových stránok.

Prevádzkovateľ negarantuje Návštevníkom stránky aktuálnosť Ponuky.

Návštevník má obmedzené, zrušiteľné a neexkluzívne právo prístupu na Webové stránky cez verejne prístupný internetový prehliadač (browser). Má právo prezerať si informácie na stránkach. Akékoľvek iné použitie portálu, najmä komerčné využitie informácii bez jednoznačného súhlasu poskytovateľa nie sú povolené.

Na webovej stránke www.investin.sk sú odkazy na webové stránky tretích strán. Návštevníci webovej stránky sú zodpovední za to, či chcú vstúpiť na webové stránky tretích strán alebo použiť aplikácie tretích strán. Poskytovateľ nezodpovedá a nesúhlasí  s akýmkoľvek obsahom, reklamou, ponukou a inými materiálmi poskytovanými tretími stranami. Na weby a aplikácie tretích strán vstupujete na vlastné riziko tak ako sú, bez akýchkoľvek garancií. Podmienky portálu www.investin.sk sa nevzťahujú na používanie webových stránok alebo aplikácií tretích strán.

Návštevník použitím Webovej stránky potvrdzuje svoj súhlas s týmito VOP.

Článok IX
Obmedzenie zodpovednosti Prevádzkovateľa

Prevádzkovateľ nie je zodpovedný za akékoľvek priame či nepriame škody spôsobené zverejnením alebo nezverejnením Ponuky na webovej stránke www.investin.sk.

Prevádzkovateľ nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá môže Návštevníkom Webovej stránky alebo tretím osobám vzniknúť používaním Webových stránok, vrátane straty zisku alebo straty akýchkoľvek dát.

Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsahovú časť zverejnených Ponúk a ani akýchkoľvek iných oznámení uverejnených na Webových stránkach Klientmi, ani za ich gramatickú správnosť a ani za pravdivosť a aktuálnosť údajov uvedených Klientmi.

Prevádzkovateľ nezodpovedá za správnosť a úplnosť informácií umiestnených na Webových stránkach a neposkytuje žiadnu záruku pri používaní takýchto informácií na príslušný účel.

Prevádzkovateľ negarantuje bezplatnú registráciu a bezplatné uverejnenie inzerátov na Webovej stránke. Bezplatné služby užívateľ užíva tak, ako sú dostupné na Webovej stránke.

Prevádzkovateľ nezaručuje aktuálnosť, presnosť, relevantnosť a úplnosť informácií obsiahnutých v Dokumentoch publikovaných na Webových stránkach. Dokumenty sú poskytované v znení uvedenom na Webových stránkach bez akýchkoľvek záruk.

Prevádzkovateľ nezodpovedá za žiadne priame, nepriame, či následné škody, rovnako ani za akékoľvek škody vzniknuté stratou použiteľnosti, zisku a to aj v prípade zmluvného záväzku, zanedbania povinnosti, či inej protiprávnej akcie, ktoré by mohli vzniknúť v súvislosti s využívaním Dokumentov a/alebo informácií v nich obsiahnutých. Prevádzkovateľ rovnako nezodpovedá za škody súvisiace s používaním Webových stránok.

Dokumenty publikované na Webových stránkach môžu obsahovať nepresnosti a pravopisné chyby. Do Dokumentov sú pravidelne aplikované zmeny, pričom Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek uvádzané informácie aktualizovať, príp. pozastaviť ich dostupnosť bez akéhokoľvek predchádzajúceho upozornenia.

Niektoré odkazy na Webových stránkach presahujú rámec týchto Webových stránok. Servery, na ktoré sú tieto odkazy smerované, Prevádzkovateľ nekontroluje a preto ani nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah, či skutočnosti súvisiace s odkazovaným WWW serverom.

Používatelia znášajú sami náklady na používanie Webových stránok a akékoľvek ďalšie náklady súvisiace so zobrazovaním a využívaním Dokumentov. Súčasťou Webových stránok je aj reklama obchodných partnerov Prevádzkovateľa, ktorá je prezentovaná na základe zmluvného vzťahu medzi Prevádzkovateľom a zadávateľom reklamy a nejde teda o nevyžiadanú reklamu.

Článok X
Reklamačný poriadok

Klient má právo reklamovať chybu pri platených službách, ktorá sa vyskytla na Webovej stránke Prevádzkovateľa. Klient je zároveň oprávnený v rámci reklamačného postupu požadovať primeranú náhradu škody pri platených službách, ktorá mu preukázateľne vznikla v dôsledku chyby zo strany Prevádzkovateľa, prípadne žiadať primeranú zľavu z ceny platenej služby.

Reklamáciu je Klient oprávnený uskutočniť písomne alebo e-mailom na adresu admin@investin.sk, pričom reklamácia musí byť doručená Prevádzkovateľovi.

Chybou na strane Prevádzkovateľa sa rozumie nedostupnosť Služieb na Webovej stránke, uvedených v Objednávke, a to po dobu dlhšiu ako 12 hodín za obdobie predchádzajúcich 24 hodín. Chybou na strane Prevádzkovateľa nie je, ak Služby nie sú dostupné v dôsledku výpadku pripojenia na sieť Internet, nedostupnosti servera, alebo v dôsledku iných skutočností, za ktoré Prevádzkovateľ nezodpovedá, a ktoré nemôže ovplyvniť.

Zľava z ceny sa uplatňuje formou dobropisu alebo ponúknutia náhradných Služieb.

Prevádzkovateľ sa zaväzuje oznámiť výsledok vybavenia reklamácie do 7 dní odo dňa jej prevzatia.

Lehota pre uplatnenie reklamácie je najneskôr 14 dní odo dňa, keď Klient chybu zistil, alebo mohol zistiť.

Článok XII
Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ www.investin.sk týmto prehlasuje, že s osobnými údajmi svojich zákazníkov, získanými registráciou pri vytváraní zákazníckeho účtu, nakladá v zmysle "Zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov". Tieto informácie sú zadávané dobrovoľne užívateľmi. Povinné pri registrácií sú len firemné údaje a meno užívateľa. Podľa § 20 ods. 3 vyššie uvedeného zákona sa prevádzkovateľ www.investin.sk súčasne zaväzuje, že na prianie zákazníka, vymaže neodkladne jeho osobné údaje z databázy www.investin.sk. Užívateľ určuje, ktoré údaje zverejni a môže sám kedykoľvek zmazať svoj účet na www.investin.sk a tým aj všetky zadané údaje zmazať z databázy.

Článok XIV

Cookies

Cookie je informácia uložená na váš počítač, ktorú tam uložila webová stránka, ktorú ste navštívili. Cookies zvyčajne obsahujú nastavenia webových stránok, ako napríklad preferovaný jazyk alebo miesto. Ak sa vrátite na takúto stránku neskôr, prehliadač odošle tieto údaje spať na server. Toto zabezpečí, že stránky budú prispôsobené Vašim potrebám.

Cookies môžu obsahovať rôzne informácie, vrátane osobných údajov, ktoré Vás môžu identifikovať (ako napríklad Vaše meno, adresu domu, e-mailovú adresu alebo telefónne čísla). Avšak tieto informácie môžu byť uložené iba v prípade, že ste ich sami poskytli. Webové stránky nemôžu získať žiadne údaje, ktoré ste sami neposkytli a tiež nemôžu pristupovať k iným súborom, ktoré sú uložené na Vašom počítači.

Môžete zmeniť nastavenia vášho prehliadača tak, aby ste boli upozornený pred uložením cookies, alebo aby sa všetky uložené cookies vymazali pri zatvorení prehliadača.

Článok XIV
Záverečné ustanovenia

Zmeny a doplnky VOP nadobúdajú platnosť ich Zverejnením na Webových stránkach. Nadobudnutím platnosti nových VOP strácajú platnosť pôvodné VOP.

Zmluvné strany sa zaväzujú neposkytovať informácie, získané v rámci vzájomnej spolupráce, tretím osobám. Ustanovením tohto odseku nie sú dotknuté povinnosti vyplývajúce z príslušných právnych predpisov. Všetky vzťahy neupravené v Zmluve a/alebo VOP sa riadia platnými právnymi predpismi SR.

V prípade, ak sa niektoré ustanovenia Zmluvy a/alebo VOP stanú celkom alebo sčasti neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné, sa do doby dosiahnutia dohody medzi Klientom a Prevádzkovateľom namiesto takýchto ustanovení použijú ustanovenia príslušných právnych predpisov. Ostatné ustanovenia Zmluvy tým nie sú dotknuté.

Písomnou dohodou Zmluvných strán možno v Zmluve upraviť pôsobnosť VOP alebo ich časti.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu a dopĺňanie VOP, pričom o zmenách bezodkladne informuje Klientov formou zverejnenia zmien na Webových stránkach.

Akékoľvek spory, ktoré vzniknú medzi Zmluvnými stranami, sa Zmluvné strany zaväzujú riešiť prednostne vzájomným rokovaním s cieľom vyriešiť spor dohodou. V prípade, ak sa Zmluvným stranám nepodarí dosiahnuť v predmete sporu dohodu, je ktorákoľvek zo Zmluvných strán oprávnená obrátiť sa s návrhom na riešenie sporu na vecne a miestne príslušný súd v Slovenskej republike.

V zmysle § 65 zákona číslo 610/2003 Z. z. Klient Webovej stránky súhlasí s využívaním elektronického kontaktu ním uvedeného v konte klienta za účelom poskytnutia obchodných ponúk a reklamných materiálov týkajúcich sa služieb Prevádzkovateľa.

Vyššie uvedené VOP nadobúdajú platnosť dňa 20. marec 2015.

Prevádzkovateľ