Ochrana osobných údajov a Cookies

Pravidlá ochrany osobných údajov

 

Toto je oznámenie o ochrane osobných údajov investin.sk, webovej stránky, ktorú vlastní a spravuje PhDr. Ernest Rakonczay, IČO 46519076, Obvodný úrad Banská Bystrica, Číslo živnostenského registra: 620-33368 (ďalej len Prevádzkovateľ"). V tomto dokumente „my“, „Náš“ alebo „nás“ sa vzťahuje na PhDr. Ernest Rakonczay a jeho obchodných partnerov.

Naša politika ochrany osobných údajov je v súlade s platnými slovenskými právnymi predpismi vrátane tých, ktoré sa vyžadujú podľa všeobecného nariadenia EÚ o ochrane osobných údajov (GDPR).

 

Úvod

 1. Toto je upozornenie, aby sme vás informovali o našich pravidlách týkajúcich sa všetkých informácií, ktoré o vás zaznamenávame. Tieto pravidlá stanovujú podmienky, za ktorých môžeme spracovávať akékoľvek osobné informácie, ktoré o vás zhromaždíme alebo ktoré nám poskytnete. Zahŕňa to informácie, ktoré by vás mohli identifikovať („osobné údaje“), aj informácie, ktoré by vás nemohli identifikovať. V kontexte zákona a tohto oznámenia „proces“ znamená zhromažďovanie, uchovávanie, prenos, použitie alebo iné konanie s osobnými informáciami.
 2. Ľutujeme, že ak nie ste spokojní s jedným alebo viacerými bodmi týchto pravidiel, jedinou možnosťou je okamžité opustenie našej webovej stránky.
 3. Berieme vážne ochranu vášho súkromia a dôvernosť osobných údajov. Chápeme, že všetci návštevníci našich webových stránok sú oprávnení vedieť, že ich osobné údaje nebudú použité na žiadny iný účel, než na ktorý sa poskytujú a nedostanú sa náhodou do rúk tretej strany.
 4. Zaväzujeme sa, že budeme zachovávať dôvernosť všetkých informácií, ktoré nám poskytnete, a dúfame, že budete postupovať tak isto.
 5. Naša politika ochrany osobných údajov je v súlade s platnými slovenskými právnymi predpismi vrátane tých, ktoré sa vyžadujú podľa všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov (GDPR).
 6. Zákon vyžaduje, aby sme vás informovali o vašich právach a našich povinnostiach vo vzťahu k spracovaniu a používaniu vašich osobných údajov.
 7. Pokiaľ nie je uvedené nižšie, nezdieľame, nepredávame ani nesprístupňujeme tretím stranám žiadne informácie zhromaždené prostredníctvom našich webových stránok.

 

Dôvody, na základe ktorých spracúvame informácie o vás.

 

 1. Informácie, ktoré spracúvame, pretože s vami máme zmluvný záväzok

Ak si na našej webovej stránke vytvoríte účet, zakúpite si od nás produkt alebo službu alebo ak inak vyjadríte súhlas s našimi zmluvnými podmienkami, medzi vami a nami sa vytvorí zmluvný vzťah.

Aby sme mohli splniť naše povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy, musíme spracovať informácie, ktoré nám poskytnete. Niektoré z týchto informácií môžu byť osobné informácie.

Tie môžeme použiť na:

Tieto informácie spracúvame na základe toho, že medzi nami existuje zmluva alebo že ste požiadali, aby sme tieto informácie použili pred uzavretím právnej zmluvy.

Tieto informácie môžeme navyše agregovať všeobecným spôsobom a použiť ich na poskytovanie informácií o triedach, napríklad na monitorovanie našej výkonnosti v súvislosti s konkrétnou službou, ktorú poskytujeme. Ak ho použijeme na tento účel, vy ako jednotlivec nebudete osobne identifikovateľní.

Tieto informácie budeme naďalej spracovávať dovtedy, kým zmluva medzi nami neskončí alebo kým ju niektorá zo strán nevypovie na základe podmienok zmluvy.

 

 1. Informácie, ktoré spracúvame s vašim súhlasom

Určitým konaním, keď medzi nami neexistuje žiadny zmluvný vzťah, napríklad keď prehliadate našu webovú stránku alebo nás požiadate, aby sme vám poskytli viac informácií o našich produktoch a službách, dávate nám súhlas so spracovaním informácií, ktoré môžu byť osobnými údajmi.

Naším cieľom je získať všade, kde je to možné, váš výslovný súhlas so spracovaním týchto informácií, napríklad požiadaním o súhlas s naším používaním súborov cookie.

Niekedy môžete dať svoj súhlas implicitne, napríklad keď nám pošlete správu e-mailom, na ktorú by ste podľa nás očakávali primeranú odpoveď.

S výnimkou prípadov, keď ste súhlasili s naším použitím vašich informácií na konkrétne účely, nepoužívame vaše informácie žiadnym spôsobom, ktorý by vás osobne identifikoval. Môžeme ich agregovať všeobecným spôsobom a použiť ich na poskytovanie triedených informácií, napríklad na sledovanie výkonu konkrétnej stránky na našom webe.

Ak ste nám na to výslovne udelili povolenie, môžeme z času na čas odovzdať vaše meno a kontaktné informácie vybraným spolupracovníkom, ktorých považujeme za vhodných na poskytovanie požadovaných informácií, služieb alebo produktov.

Na základe toho budeme naďalej spracúvať vaše informácie, až kým svoj súhlas nezrušíte alebo kým nebude možné odôvodnene predpokladať, že váš súhlas už neexistuje.

Súhlas môžete kedykoľvek odvolať tak, že nám pošlete e-mailom pokyn na info@investin.sk. Ak tak urobíte, možno nebudete môcť použiť naše webové stránky alebo ďalšie služby, napríklad ak ste mali vytvorený svoj účet na webovej stránke.

 

 1. Informácie, ktoré spracúvame, pretože máme zákonnú povinnosť

Niekedy musíme spracovať vaše informácie, aby sme splnili zákonnú povinnosť. Môže to zahŕňať vaše osobné informácie.

 

 1. Odbery

Naša webová stránka vám umožňuje prihlásiť sa na odber bulletinov, informácií o nových ponukách a iných informačných obežníkov. Keď sa prihlásite na odber, vaše údaje sa na našich serveroch nebudú uchovávať. Na správu a odosielanie týchto e-mailov používame službu Mailchimp. Každý e-mail, ktorý dostanete pomocou tejto metódy, bude poskytovať jasnú možnosť odhlásiť sa zo zoznamu.

 

 1. Kontaktné formuláre

Ak vyplníte kontaktný formulár s vašimi informáciami, údaje sa na našich stránkach nebudú uchovávať. Obsah formulára je zaslaný e-mailom a my vám môžeme odpovedať e-mailom alebo telefonicky.

 

 1. Komentáre, ktoré uverejníte na našej webovej stránke

Naša webová stránka vám v niektorých prípadoch umožní uverejňovať komentáre k ponukám a článkom na našej webovej stránke.

Tieto informácie konkrétne nepoužívame, iba ak by sa priamo zobrazovali na našich webových stránkach.

Komentáre uložíme a vyhradzujeme si právo ich v budúcnosti akýmkoľvek spôsobom používať.

Ak je vaša žiadosť odôvodnená a neexistuje žiadny právny základ pre zachovanie komentárov, môžeme podľa nášho uváženia súhlasiť s vašou žiadosťou o odstránenie vašich komentárov s vašimi osobnými údajmi, ktoré ste uverejnili. Môžete nás tak požiadať tým spôsobom, že nás budete kontaktovať na info@investin.sk.

 

 1. Informácie týkajúce sa vášho spôsobu platby

Informácie o platbe nikdy neprijímame ani neprenášame prostredníctvom našich webových stránok, ani inak. Naši zamestnanci a dodávatelia k ním nikdy nemajú prístup.

V okamihu platby ste presmerovaný na stránku tretej strany poskytovateľa platieb. Táto stránka môže byť označená ako stránka na našom webe, ale my ju nekontrolujeme.

 

 1. Odoslanie správy nášmu tímu podpory

Keď nás budete kontaktovať prostredníctvom našej webovej stránky alebo e-mailom, zhromažďujeme údaje, ktoré ste nám poskytli, aby sme odpovedali na potrebné dopyty a informácie.

Zaznamenávame vašu žiadosť a našu odpoveď, aby sme zvýšili efektívnosť nášho podnikania.

S vašou správou uchovávame informácie umožňujúce identifikáciu osôb, napríklad vaše meno a e-mailovú adresu, aby sme mohli sledovať našu komunikáciu s vami a poskytovať vysokokvalitné služby.

 

 1. Sťažnosti

Keď dostaneme sťažnosť, zaznamenávame všetky informácie, ktoré ste nám poskytli.

Tieto informácie používame na vyriešenie vašej sťažnosti.

Ak vaša sťažnosť odôvodnene vyžaduje, aby sme kontaktovali inú osobu, môžeme sa rozhodnúť, že tejto osobe poskytneme niektoré informácie obsiahnuté vo vašej sťažnosti. Robíme to tak často, ako je to potrebné, ale záleží nám na tom, či poskytneme informácie, a ak áno, o aké informácie ide.

Môžeme tiež zostavovať štatistiku ukazujúcu informácie získané z tohto zdroja na posúdenie úrovne poskytovaných služieb, ale nie spôsobom, ktorý by mohol identifikovať vás alebo inú osobu.

 

 1. Informácie o pridruženom a obchodnom partnerovi

Toto sú informácie, ktoré ste nám poskytli ako pridružené spoločnosti, alebo ako obchodný partner.

Umožňuje nám rozpoznať návštevníkov, ktorých ste nám uviedli a pripísať vám províziu splatnú za takéto odporúčania. Zahŕňa to tiež informácie, ktoré nám umožňujú prevádzať províziu na vás.

Informácie sa nepoužívajú na žiadny iný účel.

Zaväzujeme sa zachovávať dôvernosť informácií a podmienok nášho vzťahu.

Očakávame, že ktorýkoľvek pridružený podnik alebo partner súhlasí s recipročným uplatňovaním tejto politiky.

 

 1. Informácie, ktoré získame od tretích strán

Hoci vaše osobné informácie nezverejňujeme žiadnej tretej strane (okrem prípadov uvedených v tomto oznámení), niekedy dostávame údaje, ktoré sú nepriamo tvorené z vašich osobných údajov od tretích strán, ktorých služby využívame. Žiadne takéto informácie nie sú pre vás osobne identifikovateľné.

 

 1. Údaje sa môžu spracúvať mimo Európskej únie

Naše webové stránky sú hosťované v Európe.

Externe poskytované služby môžeme využívať aj v krajinách mimo Európskej únie v iných aspektoch nášho podnikania.

V súlade s tým by sa údaje získané v Európe alebo v ktorejkoľvek inej krajine mohli spracovávať mimo Európskej únie.

 

Prístup k vašim vlastným informáciám

 

 1. Prístup k vašim osobným informáciám

13.1 Kedykoľvek môžete skontrolovať alebo aktualizovať informácie umožňujúce identifikáciu osôb, ktoré máme o vás, prihlásením sa do svojho účtu na našej webovej stránke.

13.2 Na získanie kópie akýchkoľvek informácií, ktoré nie sú uvedené na našej webovej stránke, nám môžete poslať žiadosť na info@investin.sk.

13.3 Po prijatí žiadosti vám povieme, kedy očakávame, že vám poskytneme informácie a či požadujeme poplatok za ich poskytnutie.

 

 1. Odstránenie vašich informácií

Ak si želáte, aby sme z našej webovej stránky odstránili informácie umožňujúce identifikáciu vašej osoby, môžete nás kontaktovať na adrese info@investin.sk.

Môže to obmedziť služby, ktoré vám môžeme poskytnúť.

 

 1. Overenie vašich informácií

Keď dostaneme akúkoľvek žiadosť o prístup, úpravu alebo vymazanie osobných identifikovateľných informácií, najprv podnikneme primerané kroky na overenie vašej totožnosti predtým, ako vám poskytneme prístup alebo inak podnikneme akékoľvek kroky. Toto je dôležité na ochranu vašich informácií.

 

Ostatné

 

 1. Použitie stránky deťmi

16.1 Nepredávame výrobky ani neposkytujeme služby pre deti, ani nepropagujeme služby alebo produkty pre deti.

16.2 Ak máte menej ako 18 rokov, môžete používať naše webové stránky iba so súhlasom rodiča alebo opatrovníka.

 

 1. Ako sa môžete sťažovať

17.1 Ak nie ste spokojní s našimi pravidlami ochrany osobných údajov alebo ak máte akúkoľvek sťažnosť, mali by ste nám to oznámiť e-mailom. Naša adresa je info@investin.sk.

17.2 Ak sa spor nevyrieši, dúfame, že budete súhlasiť, že sa ho pokúsite vyriešiť v dobrej viere s nami v procese mediácie alebo arbitráže.

 

 1. Obdobie uchovávania osobných údajov

Pokiaľ nie je v tomto oznámení o ochrane osobných údajov uvedené inak, vaše osobné údaje uchovávame iba dovtedy, kým to požadujeme z dôvodu:

18.1 poskytnutia vám požadovaných služieb;

18.2 dodržiavania ostatných právnych predpisov, a to aj po dobu požadovanú našimi daňovými úradmi;

18.3 na podporu nároku alebo obhajoby na súde.

 

 1. Súlad so zákonom

Naše zásady ochrany osobných údajov boli zostavené tak, aby boli v súlade so zákonmi každej krajiny alebo jurisdikcie, v ktorej sa zameriavame na podnikanie. Ak sa domnievate, že nespĺňa právne predpisy vašej jurisdikcie, boli by sme radi, aby ste nás informovali.

V konečnom dôsledku je však na vás, či chcete používať našu webovú stránku.

 

 1. Zmeny týchto zásad ochrany osobných údajov

Tieto zásady o ochrane osobných údajov môžeme podľa potreby z času na čas aktualizovať. Podmienky, ktoré sa na vás vzťahujú, sú tie, ktoré sú uverejnené tu na našom webe v deň, keď používate náš web. Odporúčame vám, aby ste si vytlačili kópiu pre vašu potrebu.

 

Súbory cookie

Za účelom zlepšenia poskytovaných služieb pre Vás môžu naše stránky používať súbory cookie. Súbory cookies sú textové sú malé bory, ktoré sa umiestnia v počítači, alebo zariadení pri návšteve našej webovej stránky. Používaním súborov cookies nedochádza k porušovaniu zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, nakoľko ich používaním nezhromažďujeme osobné údaje a ani ich neposkytujeme tretím stranám. Každý užívateľ prezeraním našej webovej stránky súhlasí s ich používaním a ukladaním do jeho prehliadača. O tejto skutočnosti je užívateľ upozornený pri návšteve našej webovej stránky a svoj súhlas prejavuje ďalším prezeraním našej webovej stránky.

Zásady používania cookies

Tieto zásady používania súborov cookie vysvetľujú, čo sú cookies a ako ich používame. Mali by ste si prečítať tieto pravidlá, aby ste pochopili, čo sú cookies, ako ich používame, typy cookies, ktoré používame, atď. Ďalšie informácie o tom, ako používame, ukladáme a udržiavame vaše osobné údaje v bezpečí, nájdete v našich Podmiekach ochrany osobných údajov.

Váš súhlas sa týka nasledujúcich domén:  saei.sk, slovaktrade.sk, slovenskyexporter.sk, slovakexporter.sk

Čo sú cookies ?

Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa používajú na ukladanie malých informácií. Súbory cookie sa ukladajú do vášho zariadenia, keď sa webová stránka načíta do prehliadača. Tieto súbory cookie nám pomáhajú pri správnom fungovaní webovej stránky, zvyšujú jej bezpečnosť, poskytujú lepšiu používateľskú skúsenosť a pomáhajú chápať, ako funguje webová stránka, a analyzujú, čo funguje a čo je potrebné vylepšiť.

Ako používame cookies ?

Ako väčšina online služieb, naša webová stránka používa cookies, cookies prvej a tretej strany na množstvo účelov. Súbory cookie prvej strany sú väčšinou potrebné na to, aby webová stránka fungovala správnym spôsobom a nezhromažďujú žiadne z vašich osobných údajov.

Súbory cookies tretích strán používané na našich webových stránkach sa používajú hlavne na porozumenie toho, ako webová stránka funguje, ako komunikujete s naším webovým serverom, udržiavajú naše služby v bezpečí, poskytujú reklamy, ktoré sú pre vás relevantné, a celkovo vám poskytujú lepšie a vylepšené používateľské skúsenosti a pomôžu urýchliť vaše budúce interakcie s naším webovým serverom.

Aké typy cookies používame?

Nevyhnutné: Niektoré súbory cookie sú nevyhnutné na to, aby ste mohli využívať všetky funkcie našej stránky. Umožňujú nám udržiavať užívateľské relácie a predchádzať akýmkoľvek bezpečnostným hrozbám.  Nezhromažďujú ani neuchovávajú žiadne osobné informácie.

Štatistika: Tieto súbory cookie ukladajú informácie, ako je počet návštevníkov webových stránok, počet jedinečných návštevníkov, ktoré stránky webovej stránky boli navštívené, zdroj návštevy atď. Tieto údaje nám pomáhajú porozumieť a analyzovať výkonnosť webovej stránky a kde potrebuje zlepšenie.

 Marketing: Náš web zobrazuje reklamy. Tieto súbory cookie sa používajú na prispôsobenie reklám, ktoré vám zobrazujeme, aby boli pre vás zmysluplné. Tieto súbory cookie nám tiež pomáhajú sledovať účinnosť týchto reklamných kampaní.

Informácie uložené v týchto súboroch cookie môžu tiež použiť poskytovatelia reklamy tretích strán na zobrazovanie reklám na iných webových stránkach v prehliadači.

Funkčné: Sú to súbory cookie, ktoré pomáhajú určitým nepodstatným funkciám našej webovej stránky. Medzi tieto funkcie patrí vkladanie obsahu, ako sú videá alebo zdieľanie obsahu, na webové stránky na platformách sociálnych médií.

Predvoľby: Tieto súbory cookie nám pomáhajú ukladať vaše nastavenia a predvoľby prehliadania, ako sú jazykové preferencie, aby ste mali pri budúcich návštevách webových stránok lepší a efektívny zážitok.

Ako môžete meniť preferencie cookies ?

Ako kontrolovať súbory cookie?

Súbory cookie môžete kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke aboutcookies.org.  Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať.

Ako odmietnuť používanie súborov cookie?

Používanie súborov cookie je možné nastaviť pomocou Vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookie automaticky prijíma už vo úvodnom nastavení.

Rôzne prehliadače poskytujú rôzne metódy blokovania a odstraňovania súborov cookie, ktoré používajú webové stránky. Nastavenia svojho prehliadača môžete zmeniť tak, aby sa súbory cookie blokovali alebo mazali. Ak sa chcete dozvedieť viac informácií o tom, ako spravovať a mazať cookies, navštívte stránku wikipedia.orgwww.allaboutcookies.org.